Misiológia

10 krokov ako motivovať denomináciu k misii

Tento príspevok má poslúžiť ako praktická pomôcka v náväznosti na misijnú kázeň „Šyri misijné zbory“, ktorými práve motivujem 12 zborov na Slovensku počas leta 2016. Verím, že denominácie, zbory a jednotlivci, motivovaní k hlbšej angažovanosti vo Veľkom poverení, tu nájdu svoju inšpiráciu do počiatočných krokov. V navrhovaných bodoch vychádzam z mojich pozorovaní misijných organizácii ako Fida (Fínsko), AoG (USA) a iných.
Prvá časť tohto príspevku je 11 krokov ako motivovať miestny zbor k misii.
 

 
1. Vodcovia na národnej úrovni (napr. v rámci Apoštolskej cirkvi na Slovensku – Rada cirkvi) sa potrebujú zaviazať osobne a tiež so zbormi v rámci denominácie k naplneniu Veľkého poverenia.
Toto by malo byť hlavným dôrazom pre misijnú organizáciu na národnej úrovni.
2. Prioritne zriadiť kanceláriu (odbor) pre domácu a zahraničnú misiu.
Misijný odbor by mal mať svojho predstaviteľa zamestnaného na plný úväzok, ktorého úlohou je koordinovať misijné aktivity na národnej úrovni.
Réžia odboru misie a jej predstaviteľa, by mali byť sponzorované z misijných zbierok miestných zborov a rozpočtu misijného odboru. Predstaviteľ misijného odboru by mal propagovať domácu a zahraničnú misiu v celej denominácii. Odbor misie by mal zabezpečiť aktualizované misijné potreby pastorom lokálnych zborov na mesačnej báze. Taktiež by mal pastorom poskytnúť potrebné materiály na misijný vzdelávací program a zborové misijné konferencie.
3. Odbor misie má v modlitbe pozorne hľadať misijné príležitosti.
Pre stimuláciu misijného programu je mimoriadne dôležité, aby sa vyslaní misionári stretli s pozitívnu odozvou a efektivitou ich úsilia.
4. Odbor misie má vyvinúť a naplniť plán k ustanovovaniu misionárov (obzvlášť pre zahraničnú misiu).
Plán by mal zaŕňať metodiku na výber misijných kandidátov a pomôcť pri získavaní podpory z miestnych zborov. Ak sa to spraví na národnej úrovni, posilní to misijný program a pomôže kandidátom na misiu k vybudovaniu podporného tímu.
5. Odbor misie má zabezpečiť vzdelávací program, prostredníctvom biblických škôl a iných inštitúcií, kde budú misionári vhodne vyškolení.
Učebné osnovy by mali zahŕňať aktuálne misijné metódy a trendy, princípy cezkultúrnej komunikácie a zásady pre zakladanie zborov.
6. Odbor misie má vytvárať a udržiavať zdravé vzťahy s inými národnými misijnými organizáciami, ktoré vysielajú misionárov do tých istých oblastí.
Predíde sa tak duplicitnej práci misijných organizácii, alebo pracovným konfliktom medzi misionármi z rôznych misijných organizácií.
7. Odbor misie má stanoviť finančné zásady a príkladne spravovať financie určené na misijné účely. 
Keď misionári obdržia finančné dary, mali by ich nahlásiť v národnej kancelárii a tiež tu podať správu o tom, ako ich použili. Dary adresované na misiu nesmú byť použité na podporu miestnych zborov, réžiu národnej kancelárie (až na réžiu predstaviteľa misijného odboru), alebo čokoľvek, čo priamo nenapĺňa misijné zámery pre zahraničnej misie.
8. Odbor misie má cez svojho predstaviteľa šíriť misijné povedomie v celej denominácii. 
Misijný program by mal byť špecificky zameraný na prácu s deťmi, mládežou, mužmi a ženami.
9. Odbor misie má cez svojho predstaviteľa cieľavedome vytvárať program pre zapojenie sa dobrovoľníkov do misijných aktivít.
Program by mal zahŕňať pomoc vo vysielaní jednotlivcov a krátkodobých misijných tímov, za účelom pomoci misionárom, alebo na špecifickú odbornú prácu. Títo dobrovoľníci by si mali pokryť svoju réžiu.
10. Odbor misie má cez svojho predstaviteľa  ustanoviť a podporovať program prímluvných modlitieb za misionárov a misijné pole, aby misijná práca priniesla svoje ovocie.  
Efektivita programu zahraničnej misie do veľkej miery závisí na miestnom a národnom vodcovstve. Napriek tomu však národné vodcovstvo potrebuje hľadať spôsoby, ako inšpirovať a odštartovať úspešnú a dlhodobú zaangažovanosť v misii na lokálnej a medzinárodnej úrovni.

Aké kroky ste na národnej úrovni ako denominácia podnikli vy smerom k svetovej misii?

Ktoré kroky tu neboli podľa vás spomenuté a denominácii by pomohli v mobilizácii k misii?

Categories: Misiológia | Pridaj komentár

11 krokov ako zapojiť miestny zbor do misie

Tento príspevok má poslúžiť ako praktická pomôcka v náväznosti na misijnú kázeň „Šyri misijné zbory“, ktorými práve motivujem 12 zborov na Slovensku počas leta 2016. Verím, že zbory ako celok a tiež jednotlivci, motivovaní k hlbšej angažovanosti vo Veľkom poverení, tu nájdu svoju inšpiráciu do počiatočných krokov.
Pastor by mal, v spolupráci so staršími zboru, iniciovať zadefinovanie misijnej stratégie pre lokálny zbor. Členovia zboru ho môžu k tomu povzbudiť svojím plným nasadením sa pri realizácii misijných dôrazov. Existuje niekoľko spôsobov, ako iniciovať silný misijný program.
 
1. Lokálny zbor ako súčasť všeobecnej cirkvi by mal formálne prijať výzvu Veľkého poverenia.
Každý lokálny zbor je súčasťou „tela Kristovho“, teda všeobecnej cirkvi, a z toho plynie aj jeho zodpovednosť. Ak pastor príjme výzvu „Veľkého poverenia” ako osobnú zodpovednosť, určite sa to odrazí na tvorbe silného misijného programu.

Čítať ďalej

Categories: Misiológia | Pridaj komentár

Nepodceňuj moc svojho osobného svedectva

Snímka obrazovky 2016-02-01 o 23.43.53

Vypočujte si moju kázeň zo zboru v ACS-Košice – http://ackosice.sk/cpt_sermons/osobna-evanjelizacia/
Snímka obrazovky 2016-02-01 o 23.43.20

Buďte požehnaní!

Categories: Kázne, Misiológia | Pridaj komentár

Najväčšie prenasledovanie kresťanov v histórii – je čas konať!

ramadan

Vedeli ste o tom, že:

  • kresťania sú momentálne pod najväčšou vlnou prenasledovania v histórii?
  • od roku 2003 sa v Iráne populácia kresťanov zmenšila o 2/3?
  • radikálni moslimovia vypaľujú kostoly a modlitebne, masakrujú účastníkov bohoslužieb a dokonca križujú kresťanov?

Čítať ďalej

Categories: Misiológia | Pridaj komentár

Blogujte na WordPress.com.